print & size size1 size2 size3 print
หน้าหลัก บริการกรุงไทยธนบดี เกาะติดการลงทุน รอบรู้การลงทุน ติดต่อเรา รอบรู้เรื่องภาษี เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ
วางแผนการเงินเพื่อชีวิตวัยเกษียณ
ปัจจุบันท่านอายุ *
ปี  
คาดว่าจะเกษียณอายุ *
ปี  
ระยะเวลาที่จะใช้เงินหลังเกษียณ
ปี
จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้จ่ายหลังเกษียณ
บาท/เดือน
เงินออมเพื่อการเกษียณที่คุณมีในตอนนี้
บาท  
เงินที่เก็บออมได้ในแต่ละปี (สำหรับใช้ในยามเกษียณ)
บาท/ปี  
เงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. เป็นต้น)
บาท  


ปิด